Aktualne przepisy dotyczce kominiarstwa:

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane - tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2006 r nr 156 pozycja 1118 z pniejszymi zmianami.
  2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 75 pozycja 690 z 2002 r.
  3. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynkw i innych obiektw i terenw. Dziennik ustaw nr 80 pozycja 563 z 2006 r.
  4. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkw technicznych uytkowania budynkw. Dziennik Ustaw nr 74 pozycja 836 z 1999 r.
  5. Polska Norma Pr PN-EN- 1443 Kominy. Wymagania Oglne.
  6. Polska Norma Pr PN - B - 03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
  7. Polska Norma PN - B - 02431 - 1, Ogrzewnictwo. Kotownie wbudowane na paliwa gazowe o gstoci wzgldnej mniejszej ni 1. Wymagania.
  8. Polska Norma PN - 87 - B - 02411, Ogrzewnictwo. Kotownie wbudowane na paliwo stae. Wymagania.
  9. Polska Norma PN - 83 - B - 03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej. Wymagania. + Zmiana Az3 luty 2000 r.
  10. Polska Norma PN - 89 - B - 10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegy. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

strona stworzona przez [ ivision.pl ]

Polityka cookies
48 lat tradycji